Mắng bà Phương Hằng “tổ bố con điên”, NS Đức Hải gặp biến lớn khi fan đòi tẩy chay, gửi thẳng đơn phản ánh đến trường cao đẳng văn hóa và du lịch

Advertisement
Advertisement

ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴋʜᴀ́ɴ ɢɪᴀ̉ ʙᴀ̀ʏ ᴛᴏ̉ ᴛʜᴀ̂́ᴛ ᴠᴏ̣ɴɢ ᴋʜɪ ɴɢʜᴇ̣̂ ѕɪ̃ Ðᴜ̛́ᴄ ʜᴀ̉ɪ ᴅᴜ̀ɴɢ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛᴜ̛̀ ɴɢᴜ̛̃ ᴛ.ʜ.ᴏ̂ ᴛ.ᴜ̣.ᴄ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛʀᴀɴɢ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ.

ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ɢᴀ̂̀ɴ ᴆᴀ̂ʏ, ɴɢʜᴇ̣̂ ѕɪ̃ ᴠɪᴇ̣̂ᴛ ʟɪᴇ̂ɴ ᴛᴜ̣ᴄ ʙɪ̣ ᴄʜɪ̉ ᴛʀɪ́ᴄʜ ᴠɪ̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʙᴇ̂ ʙᴏ̂́ɪ ᴆᴏ̛̀ɪ ᴛư. ᴛʀᴏɴɢ ᴆᴏ́, ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ᴛʀᴀ̣ɴɢ ᴜ̛́ɴɢ хᴜ̛̉ ᴛʜɪᴇ̂́ᴜ ᴠᴀ̆ɴ ʜᴏ́ᴀ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍхʜ ɴɢᴀ̀ʏ ᴄᴀ̀ɴɢ ᴘʜᴏ̂̉ ʙɪᴇ̂́ɴ. ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜɪ̉ ᴛᴀ́ᴄ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴛʀᴜ̛̣ᴄ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴆᴇ̂́ɴ ɴᴇ̂̀ɴ ɴɢʜᴇ̣̂ ᴛʜᴜᴀ̣̂ᴛ, ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴀ̀ɴɢ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ᴛᴏ̂́ᴛ ᴆᴇ̣ᴘ ᴄᴜ̉ᴀ ʜᴏ̣ ɴɢᴀ̀ʏ ᴄᴀ̀ɴɢ хᴀ̂́ᴜ хɪ́ ᴛʀᴏɴɢ ᴍᴀ̆́ᴛ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴜ́ɴɢ.

Ðɪ̉ɴʜ ᴆɪᴇ̂̉ᴍ ѕᴀᴜ ᴏ̂̀ɴ ᴀ̀ᴏ ᴅᴏᴀɴʜ ɴʜᴀ̂ɴ ᴘʜưᴏ̛ɴɢ ʜᴀ̆̀ɴɢ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴀɪ ᴄʜɪ̉ ᴛʀɪ́ᴄʜ ɴѕƯᴛ ʜᴏᴀ̀ɪ ʟɪɴʜ, ʜᴏ̂̀ɴɢ ᴠᴀ̂ɴ, ʟư ʜᴏᴀ̀ɴɢ ɢɪᴀ ʙᴀ̉ᴏ, ᴠʏ ᴏᴀɴʜ…. ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴆᴀ̃ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴠᴇ̂̀ ᴘʜᴀ̉ɴ ʜᴏ̂̀ɪ ᴆᴀ ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ. ᴅᴜ̀ ʙɪ̣ “ᴛᴜʏ́ᴛ ᴄᴏ̀ɪ” ᴠᴀ̀ ᴄᴀᴍ ᴋᴇ̂́ᴛ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʟɪᴠᴇѕᴛʀᴇᴀᴍ ᴄʜᴜ̛̉ɪ ʙᴏ̛́ɪ ɴᴜ̛̃ᴀ ɴʜưɴɢ ʙᴀ̀ ᴘʜưᴏ̛ɴɢ ʜᴀ̆̀ɴɢ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ʏᴇ̂ᴜ ǫᴜʏ́ ᴠɪ̀ ᴅᴀ́ᴍ “ᴠᴀ̣ᴄʜ ᴛʀᴀ̂̀ɴ” ᴋʜᴏ́ᴄ ᴋʜᴜᴀ̂́ᴛ ѕʜᴏᴡʙɪᴢ.

ᴛưᴏ̛̉ɴɢ ᴄʜᴜ̛̀ɴɢ “ᴆᴀ̣ɪ ᴄʜɪᴇ̂́ɴ” ɢɪᴜ̛̃ᴀ ʙᴀ̀ ᴘʜưᴏ̛ɴɢ ʜᴀ̆̀ɴɢ ᴠᴀ̀ ɢɪᴏ̛́ɪ ɴɢʜᴇ̣̂ ѕɪ̃ ᴆᴀ̃ ᴛʀᴏ̂ɪ ᴠᴀ̀ᴏ ᴅɪ̃ ᴠᴀ̃ɴɢ, ᴛʜɪ̀ ᴍᴏ̛́ɪ ᴆᴀ̂ʏ, ɴѕƯᴛ Ðᴜ̛́ᴄ ʜᴀ̉ɪ ʟᴀ̣ɪ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ᴋʜᴏ̛ɪ ᴍᴀ̀ᴏ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛʀᴀɴɢ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ. ᴅᴀ̂̃ᴜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴᴇ̂ᴜ ᴛʜᴀ̆̉ɴɢ ᴛᴇ̂ɴ ɴʜưɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ѕᴏ̂́ ᴄʜɪ ᴛɪᴇ̂́ᴛ ɴʜư: ᴠᴜ̣ ᴋɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴀ̆ᴍ ᴛʏ̉, ᴛᴏ̂̉ ʙᴏ̂́ ᴄᴏɴ ᴆɪᴇ̂ɴ, ɢᴀ̀ᴏ ᴍᴏ̂̀ᴍ… ʟᴀ̀ᴍ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ɴɢʜɪ̃ ᴆᴇ̂́ɴ ɴɢᴀʏ ᴄᴇᴏ ᴄᴜ̉ᴀ ᴋʜᴜ ᴅᴜ ʟɪ̣ᴄʜ Ðᴀ̣ɪ ɴᴀᴍ. Ðᴀ́ɴɢ ɴᴏ́ɪ, ᴛʀᴏɴɢ ʙᴀ̀ɪ ᴠɪᴇ̂́ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ, ɴᴀᴍ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ Ðᴜ̛́ᴄ ʜᴀ̉ɪ ᴆᴀ̃ ѕᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛᴜ̛̀ ɴɢᴜ̛̃ ᴛʜᴏ̂ ᴛᴜ̣ᴄ, ᴋʜᴀ́ ᴍᴀ̂́ᴛ ᴠᴇ̣̂ ѕɪɴʜ… ᴠᴏ̛́ɪ ᴄưᴏ̛ɴɢ ᴠɪ̣ ʟᴀ̀ ʜɪᴇ̣̂ᴜ ᴘʜᴏ́ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʀưᴏ̛̀ɴɢ ᴄᴀᴏ Ðᴀ̆̉ɴɢ ᴠᴇ̂̀ ᴠᴀ̆ɴ ʜᴏ́ᴀ ɴɢʜᴇ̣̂ ᴛʜᴜᴀ̣̂ᴛ, ᴀɪ ɴᴀ̂́ʏ ᴆᴇ̂̀ᴜ ʙᴀ̂́ᴛ ʙɪ̀ɴʜ ᴛʀưᴏ̛́ᴄ ʟᴏ̂́ɪ ʜᴀ̀ɴʜ хᴜ̛̉ ᴄᴜ̉ᴀ ᴀɴʜ.

ɴɢʜᴇ̣̂ ѕɪ̃ Ðᴜ̛́ᴄ ʜᴀ̉ɪ ᴠɪᴇ̂́ᴛ:

ᴍᴏ̂̃ɪ ɴɢᴀ̀ʏ ᴇᴍ ᴄʜᴏ̣ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɪᴇ̂̀ᴍ ᴠᴜɪ. ɴɪᴇ̂̀ᴍ ᴠᴜɪ ʟᴀ̀ ʜᴀ̃ʏ ʟᴀ̀ᴍ ᴛᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ ᴆᴇ̂̉ ᴄᴏ́ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ѕᴏ̂́ɴɢ ʙɪ̀ɴʜ ʏᴇ̂ɴ. ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ̀ɴ ᴅɪ̣ᴄʜ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄưᴏ̛̀ɪ ǫᴜᴀ́ ᴛᴏ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴏ́ᴄ ǫᴜᴀ́ ʟᴏ̛́ɴ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʜᴜʏᴇ̂̃ɴ ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ʙᴀ̉ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ. ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙɪ̣ “ᴅᴀ́ɴ ʙᴀ̆ɴɢ ᴅɪ́ɴʜ” ᴠᴀ̀ᴏ ᴍᴏ̂̀ᴍ ᴆᴇ̂̉ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ɢᴀ̀ᴏ ʟᴇ̂ɴ ᴠᴀ̀ ɴᴇ́ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴄᴀ́ᴄ ᴠᴜ̣ ᴋɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴜ̣ɴɢ ᴆᴇ̂́ɴ ɴɢʜɪ̀ɴ ᴛʏ̉.

** ᴋɪᴇ̂́ᴘ, ɴɢᴜ хᴜᴀ̂̉ɴ, ɴɢᴏ̂ɴɢ ᴄᴜᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜɪ̀ ᴄʜɪ̉ ᴄᴏ́ ᴆᴏ̂̉ *** ᴠᴀ̀ᴏ ᴍᴏ̂̀ᴍ ᴍᴀ̀ ɴᴜᴏ̂́ᴛ ɴʜᴀ́. ᴛᴏ̂̉ ʙᴏ̂́ ᴄᴏɴ ᴆɪᴇ̂ɴ, ᴄᴜ̣ ᴍᴀ̀ʏ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴄʜưᴏ̛́ɴɢ ᴛᴀɪ ɢᴀɪ ᴍᴀ̆́ᴛ ʟᴀ̆́ᴍ ʀᴏ̂̀ɪ ᴄᴏɴ ᴀ̣.

ɴɢưᴏ̛̀ɪ хưᴀ ᴆᴀ̃ ɴᴏ́ɪ, ᴄᴀ́ᴏ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ʙᴀ ɴᴀ̆ᴍ ǫᴜᴀʏ ᴆᴀ̂̀ᴜ ᴠᴇ̂̀ ɴᴜ́ɪ. ᴍᴀ̀ʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ǫᴜᴀʏ ᴆᴀ̂̀ᴜ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴛʜɪ̀ ᴄᴜ́ᴛ.

ɴɢᴀ̀ʏ 𝟸𝟸/𝟺, ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʙɪ̀ɴʜ ᴅưᴏ̛ɴɢ ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ ʟᴏ̛̣ɪ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴄᴀ́ᴄ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴛᴜ̛̣ ᴅᴏ ᴅᴀ̂ɴ ᴄʜᴜ̉ хᴀ̂ᴍ ᴘʜᴀ̣ᴍ ʟᴏ̛̣ɪ ɪ́ᴄʜ ᴄᴜ̉ᴀ ɴʜᴀ̀ ɴưᴏ̛́ᴄ, ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴠᴀ̀ ʟᴏ̛̣ɪ ɪ́ᴄʜ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴘʜᴀ́ᴘ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ, ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ ᴛʜᴇᴏ Ðɪᴇ̂̀ᴜ 𝟹𝟹𝟷 ʙᴏ̣̂ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ʜɪ̀ɴʜ ѕυ̛̣, ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ ᴆᴇ̂́ɴ ᴛᴏ̂́ ɢɪᴀ́ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ѕᴏ̂́ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ ᴆᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ʙᴀ̀ ʜᴀ̆̀ɴɢ, 𝟻𝟷 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ᴛᴏ̂̉ɴɢ ɢɪᴀ́ᴍ ᴆᴏ̂́ᴄ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛʏ ᴄᴏ̂̉ ᴘʜᴀ̂̀ɴ Ðᴀ̣ɪ ɴᴀᴍ.


Ðᴏ̣̂ɴɢ ᴛʜᴀ́ɪ ɴᴀ̀ʏ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴆưᴀ ʀᴀ ѕᴀᴜ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʜᴀ́ɴɢ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ хᴀ́ᴄ ᴍɪɴʜ ᴆᴏ̛ɴ ᴛᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴏ ᴄᴜ̉ᴀ 𝟼 ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ, ᴛʀᴏɴɢ ᴆᴏ́ ᴄᴏ́ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴀ ѕɪ̃, ɴʜᴀ̀ ʙᴀ́ᴏ ᴠᴇ̂̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʙᴀ̀ ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ᴘʜưᴏ̛ɴɢ ʜᴀ̆̀ɴɢ ᴆᴀ̆ɴɢ ᴛᴀ̉ɪ ᴄᴀ́ᴄ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴆᴜ́ɴɢ ѕυ̛̣ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ, ᴠᴜ ᴋʜᴏ̂́ɴɢ, хᴜ́ᴄ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴆᴇ̂́ɴ ᴅᴀɴʜ ᴅᴜ̛̣, ᴜʏ ᴛɪ́ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ʜᴏ̣.

 

ʜᴏ̂̀ɪ ᴄᴜᴏ̂́ɪ ᴛʜᴀ́ɴɢ 𝟹, ʙᴀ̀ ʜᴀ̆̀ɴɢ ʙɪ̣ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ ʜᴄᴍ ʙᴀ̆́ᴛ ᴆᴇ̂̉ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴠᴇ̂̀ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴛưᴏ̛ɴɢ ᴛᴜ̛̣ ѕᴀᴜ ᴋʜɪ хᴀ́ᴄ ᴍɪɴʜ ᴆᴏ̛ɴ ᴛᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴏ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ ѕɪ̃ ᴠʏ ᴏᴀɴʜ (ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ᴛʜɪ̣ ᴍʏ̃ ᴏᴀɴʜ). ɢᴀ̂̀ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʜᴀ́ɴɢ ǫᴜᴀ, ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴄᴜ̃ɴɢ ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ɢɪᴜ́ᴘ ѕᴜ̛́ᴄ ʙᴀ̀ ʜᴀ̆̀ɴɢ ʟɪᴠᴇѕᴛʀᴇᴀᴍ хᴜ́ᴄ ᴘʜᴀ̣ᴍ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀ́ᴄ, ѕᴏɴɢ ᴋᴇ̂́ᴛ ǫᴜᴀ̉ ᴄʜưᴀ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴄᴏ̂ɴɢ ʙᴏ̂́.


ɴɢʜᴇ̣̂ ѕɪ̃ ưᴜ ᴛᴜ́ Ðᴜ̛́ᴄ ʜᴀ̉ɪ ǫᴜᴇ̂ ɢᴏ̂́ᴄ ᴀɴʜ ᴏ̛̉ ɴᴀᴍ Ðɪ̣ɴʜ, ᴀɴʜ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ʜᴀ̀ɪ ᴄᴏ́ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴛᴀ̣ɪ ᴠɪᴇ̣̂ᴛ ɴᴀᴍ ᴠᴏ̛́ɪ ʟᴏ̂́ɪ ᴅɪᴇ̂̃ɴ хᴜᴀ̂́ᴛ ʜᴀ̀ɪ ʜưᴏ̛́ᴄ ᴅɪ́ ᴅᴏ̉ᴍ. ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛʜᴇ̂́ ᴀɴʜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜɪ̉ ɴᴏ̂̉ɪ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ᴠᴀɪ ᴛʀᴏ̀ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜɪ̉ ɴᴏ̂̉ɪ ᴏ̛̉ ʟɪ̃ɴʜ ᴠᴜ̛̣ᴄ ѕᴀ̂ɴ ᴋʜᴀ̂́ᴜ ʜᴀ̀ɪ ᴍᴀ̀ ᴀɴʜ ᴄᴏ̀ɴ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴄᴀ́ᴄ ʙᴏ̣̂ ᴘʜɪᴍ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ʜɪ̀ɴʜ, ᴄᴀ́ᴄ ɢᴀᴍᴇ ѕʜᴏᴡ. ʟᴀ̀ᴍ ᴍᴄ ᴠᴀ̀ ᴄᴏ̀ɴ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʜᴀ̂̀ʏ ɢɪᴀ́ᴏ – ɢɪᴀ̉ɴɢ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛʀưᴏ̛̀ɴɢ Ðᴀ̣ɪ ʜᴏ̣ᴄ. ǫᴜᴀ ʙᴀᴏ ɴʜɪᴇ̂ᴜ ɴᴀ̆ᴍ ʜᴏᴀ̣ᴛ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ɴɢʜᴇ̣̂ ᴛʜᴜᴀ̣̂ᴛ ᴆᴇ̂̉ ᴄᴏ́ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴄᴏ̂ɴɢ ɴʜư ɴɢᴀ̀ʏ ʜᴏ̂ᴍ ɴᴀʏ ᴀɴʜ ᴆᴀ̃ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴛʀᴀ̉ɪ ᴀɴʜ ʟᴜᴏ̂ɴ ʟᴜᴏ̂ɴ ᴘʜᴀ̂́ɴ ᴆᴀ̂́ᴜ, ᴛɪ̀ᴍ ᴛᴏ̀ɪ, ʜᴏ̣ᴄ ʜᴏ̉ɪ ᴛʜᴇ̂ᴍ ᴆᴇ̂̉ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴠᴀɪ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴀɴʜ ᴛʀᴏ̛̉ ɴᴇ̂ɴ ᴅᴜʏᴇ̂ɴ ɴʜᴀ̂́ᴛ, ᴛᴜ̛̣ ɴʜɪᴇ̂ɴ ɴʜᴀ̂́ᴛ, ᴄᴜᴏ̂́ɴ ʜᴜ́ᴛ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴋʜᴀ́ɴ ɢɪᴀ̉.

Advertisement

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.