Wendy báo tin

Advertisement
Advertisement

Dòηg trạηg thái củɑ Weηdү Phạm ηhɑηh chóηg ηhậη được ηhiềυ sự hưởηg ứηg và bìηh lυậη từ ηgười hâm mộ.

Advertisement

𝐂𝐨̂́ 𝐜𝐚 𝐬𝐢̃ 𝐏𝐡𝐢 𝐍𝐡𝐮𝐧𝐠 đ𝐚̃ 𝐫𝐚 đ𝐢 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐧𝐡𝐮̛𝐧𝐠 𝐜𝐚́𝐢 𝐭𝐞̂𝐧 𝐜𝐮̉𝐚 𝐜𝐨̂ 𝐯𝐚̂̃𝐧 𝐜𝐨̀𝐧 đ𝐨̣𝐧𝐠 𝐥𝐚̣𝐢 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐭𝐚̂𝐦 𝐭𝐫𝐢́ 𝐤𝐡𝐚́𝐧 𝐠𝐢𝐚̉ 𝐯𝐚̀ 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐡𝐚̂𝐦 𝐦𝐨̣̂. 𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐭𝐡𝐚̂𝐧 𝐠𝐢𝐚 đ𝐢̀𝐧𝐡 𝐜𝐨̂́ 𝐜𝐚 𝐬𝐢̃ 𝐏𝐡𝐢 𝐍𝐡𝐮𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐚́𝐧𝐡 𝐤𝐡𝐨̉𝐢 đ𝐚𝐮 𝐥𝐨̀𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐢 𝐦𝐚̂́𝐭 𝐦𝐚́𝐭 𝐦𝐨̣̂𝐭 đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐪𝐮𝐚́ 𝐥𝐨̛́𝐧 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐜𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐬𝐨̂́𝐧𝐠, 𝐭𝐮𝐲 𝐧𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐦𝐨̣𝐢 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 đ𝐚̃ 𝐯𝐮̛̣𝐜 𝐝𝐚̣̂𝐲 𝐬𝐚𝐮 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐝𝐚̀𝐢. 𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐠𝐚̂̀𝐧 đ𝐚̂𝐲 𝐜𝐨𝐧 𝐠𝐚́𝐢 𝐏𝐡𝐢 𝐍𝐡𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 𝐭𝐮̣𝐜 𝐭𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐜𝐨̀𝐧 𝐝𝐚𝐧𝐠 𝐝𝐨̛̉ 𝐜𝐮̉𝐚 𝐜𝐨̂́ 𝐜𝐚 𝐬𝐢̃.


𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐭𝐡𝐚̂𝐧 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨̉𝐢 đ𝐚𝐮 𝐥𝐨̀𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐬𝐮̛̣ 𝐫𝐚 đ𝐢 𝐜𝐮̉𝐚 𝐏𝐡𝐢 𝐍𝐡𝐮𝐧𝐠.

𝐌𝐨̛́𝐢 đ𝐚̂𝐲 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐜𝐚́ 𝐧𝐡𝐚̂𝐧, 𝐖𝐞𝐧𝐝𝐲 𝐏𝐡𝐚̣𝐦 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐚̂́𝐮 𝐧𝐨̂̉𝐢 𝐬𝐮̛̣ 𝐯𝐮𝐢 𝐦𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐛𝐚́𝐨 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐧 𝐪𝐮𝐚𝐧 𝐭𝐫𝐨̣𝐧𝐠 𝐭𝐨̛́𝐢 𝐭𝐨𝐚̀𝐧 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐤𝐡𝐚́𝐧 𝐠𝐢𝐚̉. 𝐓𝐡𝐞𝐨 đ𝐨́ 𝐜𝐨̂ 𝐜𝐡𝐨 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭: “𝐊𝐡𝐚́𝐧 𝐠𝐢𝐚̉ 𝐜𝐮̉𝐚 𝐌𝐞̣ 𝐨̛̉ 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦 𝐨̛𝐢! 𝐖𝐞𝐧𝐝𝐲 𝐫𝐚̂́𝐭 𝐯𝐮𝐢 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐛𝐚́𝐨 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐜𝐚̉ 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐥𝐚̀ 𝐭𝐮̛̀ 𝟏𝟎 𝐠𝐢𝐨̛̀ 𝐬𝐚́𝐧𝐠 𝐧𝐚𝐲, 𝟏𝟑 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝟗, 𝐒𝐚𝐢𝐠𝐨𝐧𝐁𝐨𝐨𝐤𝐬 đ𝐚̃ 𝐦𝐨̛̉ đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐥𝐢𝐧𝐤 đ𝐞̂̉ đ𝐚̣̆𝐭 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐬𝐚́𝐜𝐡 𝐭𝐢𝐞̂̉𝐮 𝐬𝐮̛̉ 𝐜𝐮̉𝐚 𝐌𝐞̣ 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡”. Đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭 𝐛𝐨̣̂ 𝐬𝐚́𝐜𝐡 𝐧𝐚̀𝐲 𝐫𝐚 đ𝐨̛̀𝐢 𝐧𝐡𝐚̆̀𝐦 𝐭𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐨̛́ 𝐜𝐨̂́ 𝐜𝐚 𝐬𝐢̃ 𝐏𝐡𝐢 𝐍𝐡𝐮𝐧𝐠 𝐯𝐚̀ 𝐝𝐚̀𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐨 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐚𝐢 𝐲𝐞̂𝐮 𝐪𝐮𝐲́ 𝐧𝐮̛̃ 𝐜𝐚 𝐬𝐢̃.

𝐁𝐚̀𝐢 đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐨́𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐬𝐮̛̣ 𝐪𝐮𝐚𝐧 𝐭𝐚̂𝐦 𝐭𝐮̛̀ 𝐤𝐡𝐚́𝐧 𝐠𝐢𝐚̉, 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐮̛̉𝐢 𝐥𝐨̛̀𝐢 𝐜𝐡𝐮́𝐜 𝐦𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐯𝐚̀ 𝐦𝐨𝐧𝐠 𝐖𝐞𝐧𝐝𝐲 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐠𝐢𝐮̛̃ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐭𝐚̂𝐦 𝐭𝐫𝐚̣𝐧𝐠 𝐭𝐨̂́𝐭 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 𝐭𝐮̣𝐜 𝐭𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐠𝐚̂𝐲 𝐪𝐮𝐲̃ 𝐭𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐧𝐠𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐦𝐞̣ 𝐏𝐡𝐢 𝐍𝐡𝐮𝐧𝐠 đ𝐚̃ 𝐭𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐥𝐚̀𝐦.

𝐁𝐚̀𝐢 đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐛𝐚́𝐨 𝐜𝐮̉𝐚 𝐖𝐞𝐧𝐝𝐲 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐩𝐡𝐚̉𝐧 𝐡𝐨̂̀𝐢 𝐭𝐢́𝐜𝐡 𝐜𝐮̛̣𝐜.

𝐌𝐨̣𝐢 𝐤𝐡𝐨𝐚̉𝐧 𝐥𝐨̛̣𝐢 𝐧𝐡𝐮𝐚̣̂𝐧 𝐭𝐮̛̀ 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐛𝐚́𝐧 𝐬𝐚́𝐜𝐡 𝐝𝐮̛ 𝐫𝐚 𝐬𝐞̃ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐖𝐞𝐧𝐝𝐲 𝐯𝐚̀ 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐭𝐡𝐚̂𝐧 𝐏𝐡𝐢 𝐍𝐡𝐮𝐧𝐠 𝐝𝐮̀𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐨 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐥𝐚̀ 𝐭𝐮̛̀ 𝐭𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧, 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐥𝐚̣̂𝐩 𝐪𝐮𝐲̃ 𝐡𝐨̣𝐜 𝐛𝐨̂̉𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐨 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐦𝐚̉𝐧𝐡 đ𝐨̛̀𝐢 𝐤𝐡𝐨́ 𝐤𝐡𝐚̆𝐧. 𝐂𝐨̂ 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐨 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭 𝐝𝐨 𝐭𝐢̀𝐧𝐡 𝐜𝐚̉𝐦 𝐜𝐮̉𝐚 𝐤𝐡𝐚́𝐧 𝐠𝐢𝐚̉ 𝐧𝐞̂𝐧 𝐬𝐨̂́ 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐬𝐚́𝐜𝐡 𝐯𝐞̂̀ 𝐏𝐡𝐢 𝐍𝐡𝐮𝐧𝐠 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐭𝐡𝐚𝐲 đ𝐨̂̉𝐢, 𝐭𝐚̆𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞̂𝐦 𝐝𝐨 𝐧𝐡𝐮 𝐜𝐚̂̀𝐮 𝐜𝐮̉𝐚 𝐦𝐨̣𝐢 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢.

𝐁𝐞̂𝐧 𝐜𝐚̣𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐧 𝐜𝐮𝐨̂́𝐧 𝐬𝐚́𝐜𝐡 𝐯𝐢𝐞̂́𝐭 𝐯𝐞̂̀ 𝐏𝐡𝐢 𝐍𝐡𝐮𝐧𝐠, 𝐖𝐞𝐧𝐝𝐲 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐛𝐚́𝐨 𝐯𝐞̂̀ 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐭𝐨̂̉ 𝐜𝐡𝐮̛́𝐜 𝐥𝐞̂̃ 𝐠𝐢𝐚́𝐩 𝐧𝐚̆𝐦 𝐜𝐡𝐨 𝐜𝐨̂́ 𝐜𝐚 𝐬𝐢̃. “𝐓𝐡𝐮̛𝐚 𝐨̂𝐧𝐠 𝐛𝐚̀ 𝐜𝐨̂ 𝐛𝐚́𝐜, 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐜𝐨𝐧 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐛𝐚́𝐨 𝐦𝐚̂́𝐲 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜, 𝐠𝐢𝐚 đ𝐢̀𝐧𝐡 𝐜𝐨𝐧 đ𝐚̃ 𝐪𝐮𝐲𝐞̂́𝐭 đ𝐢̣𝐧𝐡 𝐝𝐨̛̀𝐢 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐥𝐞̂̃ 𝐠𝐢𝐚́𝐩 𝐧𝐚̆𝐦 𝐜𝐡𝐨 𝐌𝐞̣ 𝐏𝐡𝐢 𝐍𝐡𝐮𝐧𝐠 𝐯𝐚̀ 𝐬𝐞̃ 𝐭𝐨̂̉ 𝐜𝐡𝐮̛́𝐜 𝐭𝐚̣𝐢 𝐆𝐢𝐚́𝐜 𝐀𝐧 𝐓𝐢̣𝐧𝐡 𝐗𝐚́ 𝐯𝐚̀𝐨 𝐭𝐡𝐮̛́ 𝐛𝐚̉𝐲 𝐭𝐮𝐚̂̀𝐧 𝐧𝐚̀𝐲, 𝟏𝟕 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝟗, đ𝐮́𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐦𝐚̂́𝐭 𝐜𝐮̉𝐚 𝐌𝐞̣ 𝐜𝐨𝐧 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐚̂𝐦 𝐥𝐢̣𝐜𝐡.

𝐊𝐢́𝐧𝐡 𝐦𝐨̛̀𝐢 𝐨̂𝐧𝐠 𝐛𝐚̀ 𝐜𝐨̂ 𝐛𝐚́𝐜 𝐭𝐨̛́𝐢 𝐝𝐮̛̣ 𝐥𝐞̂̃ 𝐠𝐢𝐚́𝐩 𝐧𝐚̆𝐦 𝐜𝐮̉𝐚 𝐌𝐞̣ 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐚 đ𝐢̀𝐧𝐡 𝐜𝐨𝐧. 𝐂𝐨𝐧 𝐱𝐢𝐧 𝐠𝐨̛̉𝐢 𝐥𝐚̣𝐢 𝐜𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐠𝐢𝐨̛̀ 𝐜𝐮̣ 𝐭𝐡𝐞̂̉ đ𝐞̂̉ 𝐭𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐬𝐚̆́𝐩 𝐱𝐞̂́𝐩 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧.

𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐛𝐮𝐨̂̉𝐢 𝐥𝐞̂̃ 𝐯𝐚̂̃𝐧 𝐠𝐢𝐨̂́𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐮̛ đ𝐚̃ 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐛𝐚́𝐨 𝐛𝐚𝐧 đ𝐚̂̀𝐮, 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐤𝐡𝐚́𝐜 𝐥𝐚̀ 𝐜𝐨𝐧 𝐬𝐞̃ 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐤𝐞̂́𝐭 𝐡𝐨̛̣𝐩 𝐫𝐚 𝐦𝐚̆́𝐭 𝐬𝐚́𝐜𝐡 𝐯𝐢𝐞̂́𝐭 𝐯𝐞̂̀ 𝐌𝐞̣ 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐧𝐚̀𝐲 𝐦𝐚̀ 𝐬𝐞̃ 𝐭𝐨̂̉ 𝐜𝐡𝐮̛́𝐜 𝐫𝐢𝐞̂𝐧𝐠 𝐛𝐮𝐨̂̉𝐢 𝐫𝐚 𝐦𝐚̆́𝐭 𝐬𝐚́𝐜𝐡 𝐯𝐚̀𝐨 𝐜𝐡𝐮̉ 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐭𝐮𝐚̂̀𝐧 𝐬𝐚𝐮, 𝟐𝟓 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝟗, 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 𝐭𝐚̣𝐢 𝐆𝐢𝐚́𝐜 𝐀𝐧 𝐓𝐢̣𝐧𝐡 𝐗𝐚́. 𝐂𝐨𝐧 𝐬𝐞̃ 𝐧𝐡𝐚̆́𝐜 𝐥𝐚̣𝐢 𝐤𝐡𝐢 𝐭𝐨̛́𝐢 𝐠𝐚̂̀𝐧 𝐧𝐠𝐚̀𝐲”.

𝐖𝐞𝐧𝐝𝐲 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐛𝐚́𝐨 𝐯𝐢𝐞̂𝐜 𝐭𝐨̂̉ 𝐜𝐡𝐮̛́𝐜 𝐥𝐞̂̃ 𝐜𝐡𝐨 𝐜𝐨̂́ 𝐜𝐚 𝐬𝐢̃ 𝐏𝐡𝐢 𝐍𝐡𝐮𝐧𝐠.

𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐪𝐮𝐚, 𝐖𝐞𝐧𝐝𝐲 𝐏𝐡𝐚̣𝐦 đ𝐚̃ 𝐝𝐚̂̀𝐧 𝐨̂̉𝐧 đ𝐢̣𝐧𝐡 𝐥𝐚̣𝐢 𝐭𝐢𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐚̂̀𝐧 𝐬𝐚𝐮 𝐤𝐡𝐢 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐜𝐮́ 𝐬𝐨̂́𝐜 𝐪𝐮𝐚́ 𝐥𝐨̛́𝐧. 𝐂𝐨̂ 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐱𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐜𝐡𝐢𝐚 𝐬𝐞̉ 𝐡𝐢̀𝐧𝐡 𝐚̉𝐧𝐡 𝐯𝐞̂̀ 𝐦𝐞̣ 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐜𝐚́ 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐝𝐨̀𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐚̣𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚́𝐢 𝐛𝐮𝐨̂̀𝐧, 𝐤𝐡𝐚́𝐧 𝐠𝐢𝐚̉ 𝐥𝐢𝐞̂𝐧 𝐭𝐮̣𝐜 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐚𝐧 𝐮̉𝐢 𝐖𝐞𝐧𝐝𝐲 𝐫𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐏𝐡𝐢 𝐍𝐡𝐮𝐧𝐠 𝐬𝐞̃ 𝐨̛̉ 𝐛𝐞̂𝐧 𝐦𝐨̣𝐢 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢. 𝐖𝐞𝐧𝐝𝐲 𝐏𝐡𝐚̣𝐦 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐚̣𝐢 𝐯𝐚̂̃𝐧 đ𝐚𝐧𝐠 𝐡𝐨𝐚̣𝐭 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐯𝐚̀ 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐬𝐨̂́𝐧𝐠 𝐭𝐚̣𝐢 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐧𝐠𝐨𝐚̀𝐢, 𝐭𝐮𝐲 𝐧𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐜𝐨̂ 𝐯𝐚̂̃𝐧 đ𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 𝐭𝐮̣𝐜 𝐭𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐯𝐨̣𝐧𝐠 𝐜𝐨̀𝐧 𝐝𝐚𝐧𝐠 𝐝𝐨̛̉ 𝐜𝐮̉𝐚 𝐏𝐡𝐢 𝐍𝐡𝐮𝐧𝐠.

Advertisement

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.