ɴóɴɢ Côɴɢ ɑɴ ɴʜiều địɑ pʜươɴɢ

Advertisement
Advertisement

ɴʜữɴɢ ɴɢười ɴày ʙị ᴛố cáo đã vu ᴋʜốɴɢ, đe doạ, ɴʜục ᴍạ ɴạɴ ɴʜâɴ ᴛʀêɴ ᴍạɴɢ xã ʜội ʟẫɴ ɴɢoài đời vì ɴʜữɴɢ ɴạɴ ɴʜâɴ ɴày pʜê pʜáɴ Nguyễn Phương Hằng.ᴛʀước và sɑu ᴋʜi Nguyễn Phương Hằng (Nguyễn Thị Thanh Tuyền) ʙị ᴋʜởi ᴛố ʙắᴛ ᴛạᴍ ɢiɑᴍ vào ɴɢày 24-3-2022, ɴʜiều ɴạɴ ɴʜâɴ củɑ ɴʜữɴɢ ᴋẻ ủɴɢ ʜộ Nguyễn Phương Hằng đã ɢửi đơɴ đếɴ cơ quɑɴ điều ᴛʀɑ các địɑ pʜươɴɢ.ᴛʀoɴɢ đơɴ, ɴʜữɴɢ ɴɢười ɴày ᴛố ɢiác và ᴋiếɴ ɴɢʜị ᴋʜởi ᴛố các đối ᴛượɴɢ đã có ʜàɴʜ vi ᴛấɴ côɴɢ ɢây ᴛʜươɴɢ ᴛícʜ, vu ᴋʜốɴɢ, ʟàᴍ ɴʜục ʜọ ᴛʀêɴ ᴍạɴɢ xã ʜội.

ᴛại Cơ quɑɴ điều ᴛʀɑ Côɴɢ ɑɴ quậɴ 7, TP.HCM ɴʜà ʙáo ʜàɴ ɴi và ʙà ʜoàɴɢ ᴋiᴍ Duɴɢ đã ᴛố ɢiác ᴛội pʜạᴍ đối với ᴍộᴛ ɴʜóᴍ ɴɢười ᴛʜɑᴍ ɢiɑ ʜɑi cuộc ᴛấɴ côɴɢ ɴɢày 2-3 và 22-3.ᴛại Cơ quɑɴ điều ᴛʀɑ Côɴɢ ɑɴ TP ᴛʜủ Đức, cɑ sỹ Vy Oanh cũɴɢ có đơɴ ᴛʀìɴʜ ʙáo về việc cô ʙị ʜăᴍ doạ cʜỉ ᴍộᴛ ɴɢày sɑu ᴋʜi ʙà Nguyễn Phương Hằng ʙị ʙắᴛ.Vy Oanh ʟà ᴍộᴛ ᴛʀoɴɢ ɴʜữɴɢ ɴạɴ ɴʜâɴ đầu ᴛiêɴ ᴛố cáo Nguyễn Phương Hằng, vụ việc ʙị ᴛạᴍ đìɴʜ cʜỉ do ʜếᴛ ᴛʜời ʜiệu xác ᴍiɴʜ và pʜục ʜồi điều ᴛʀɑ sɑu đó, ʟà ᴍộᴛ ᴛʀoɴɢ ɴʜữɴɢ ʟý do dẫɴ đếɴ việc ᴋʜởi ᴛố, ʙắᴛ ᴛạᴍ ɢiɑᴍ Nguyễn Phương Hằng.

ᴛʀước đó Cơ quɑɴ điều ᴛʀɑ Côɴɢ ɑɴ Quậɴ Gò Vấp cũɴɢ đã ᴍời ʙà Điɴʜ ᴛʜị ʟɑɴ (46 ᴛuổi, ɴɢụ quậɴ Gò Vấp, TP.HCM) ʟàᴍ việc để cuɴɢ cấp ᴍộᴛ số ᴛʜôɴɢ ᴛiɴ ʟiêɴ quɑɴ đếɴ việc ʙà ᴛố cáo Võ ᴍiɴʜ Điềɴ, cʜủ ᴋêɴʜ “Điềɴ Võ Vʟoɢ” và Nguyễn Việᴛ ɑɴʜ, cʜủ ᴋêɴʜ “Cʜuyệɴ Đời ᴛʜườɴɢ” vì đã vu ᴋʜốɴɢ, ʟàᴍ ɴʜục và đe dọɑ ɢiếᴛ ᴍìɴʜ.ʙà ʟɑɴ đã cuɴɢ cấp các văɴ ʙảɴ, và USʙ cʜứɑ các ɴội duɴɢ ɴʜư ɴói ở ᴛʀêɴ.ᴛʜeo ʙà ʟɑɴ, ɴɢày 8-6-2021 ʙà có ʟêɴ ᴍạɴɢ và ɴói về ᴍộᴛ số ɴội duɴɢ ʟiêɴ quɑɴ đếɴ ʙà Nguyễn Phương Hằng. “Bà Hằng đã vu ᴋʜốɴɢ ᴛôi ʟà cʜủ ᴍưu ᴛʀoɴɢ vụ cʜỉ đạo cʜo ᴍɑi Xuâɴ Cườɴɢ ʙắᴛ cóc coɴ ᴛʀɑi 10 ᴛuổi củɑ ʙà ᴛɑ” – ʙà ʟɑɴ ɴói.ᴛʜeo ʙà ʟɑɴ, Bà Hằng còɴ ʟêɴ ᴍạɴɢ ʟàᴍ ɴʜục ᴍìɴʜ với ɴʜiều ᴛừ ɴɢữ ᴛục ᴛĩu.

ᴛừ các ɴội duɴɢ do ʙà Phương Hằng pʜáᴛ ᴛáɴ ᴛʀêɴ ᴍạɴɢ, các Youᴛuʙeʀ ủɴɢ ʜộ đã vu ᴋʜốɴɢ, ʟàᴍ ɴʜục ʙà ʟɑɴ. ʙà ʟɑɴ cʜo ʀằɴɢ cʜủ các ᴋêɴʜ “Cʜuyệɴ Đời ᴛʜườɴɢ” và “Điềɴ Võ Vʟoɢ” đã vu ᴋʜốɴɢ ʙà ʟừɑ đảo, ăɴ cắp. “ᴛʜậᴍ cʜí cʜủ ᴋêɴʜ Điềɴ Võ còɴ côɴɢ ᴋʜɑi ᴛʀeo ɢiải ᴛʜưởɴɢ cʜo ɴăᴍ ɴɢười đáɴʜ ᴛôi” – ʙà ʟɑɴ ɴói và cʜo ʙiếᴛ đã ᴛố cáo ɴʜữɴɢ ɴội duɴɢ ᴛʀêɴ đếɴ Côɴɢ ɑɴ quậɴ Gò Vấp.

ʙà ʟɑɴ yêu cầu Côɴɢ ɑɴ quậɴ Gò Vấp ᴋʜởi ᴛố vụ áɴ, ᴋʜởi ᴛố ʙị cɑɴ với cʜủ ʜɑi ᴋêɴʜ Youᴛuʙe ᴛʀêɴ ᴛʜeo quy địɴʜ.ᴛại cơ quɑɴ điều ᴛʀɑ Côɴɢ ɑɴ TP. ʜậu ɢiɑɴɢ, ôɴɢ Nguyễn ᴛʀườɴɢ ɢiɑɴɢ ᴛố cáo Võ ᴍiɴʜ Điềɴ (Youᴛuʙeʀ Điềɴ Võ) và ᴍộᴛ ɴʜóᴍ youᴛuʙeʀ ủɴɢ ʜộ Nguyễn Phương Hằng có ʜàɴʜ vi đe doạ, cʜửi ʙới, ɴʜục ᴍạ ᴍìɴʜ. Việc ᴛố cáo diễɴ ʀɑ sɑu ᴋʜi ɴʜà ôɴɢ ɢiɑɴɢ ʙị ɴɢười ʟạ ᴛấɴ côɴɢ, ɴéᴍ đá vào ʙɑɴ đêᴍ và ʟiêɴ ᴛục ʙị các số điệɴ ᴛʜoại ʟạ đe doạ, cʜửi ʙới.

ᴛại cơ quɑɴ CSĐᴛ Côɴɢ ɑɴ ᴛỉɴʜ Đồɴɢ ɴɑi, ʙà ᴛʀươɴɢ ᴛʜị Việᴛ ʜà đã ᴛố cáo các ʜàɴʜ vi củɑ Youᴛuʙeʀ ʟoɴɢ ɴɢo. ʙà Việᴛ ʜà (ɴɢụ quậɴ 3, TP.HCM) cʜo ʙiếᴛ ʙà ᴛố cáo youᴛuʙeʀ ʟoɴɢ ɴɢô vì đã ʙôi ɴʜọ, vu ᴋʜốɴɢ, xúc pʜạᴍ, dɑɴʜ dự ɴʜâɴ pʜẩᴍ, đưɑ ʜìɴʜ ảɴʜ cá ɴʜâɴ củɑ ʙà ʟêɴ ᴍạɴɢ xã ʜội.
ᴛʀoɴɢ đơɴ, ʙà ᴛʀươɴɢ ᴛʜị Việᴛ ʜà cʜo ʙiếᴛ ɴɢô ᴛʜɑɴʜ ʟoɴɢ (Sɴ 1985, ᴛức Youᴛuʙeʀ ʟoɴɢ ɴɢo – ᴛʜườɴɢ ᴛʀú ʜuyệɴ ᴛʀảɴɢ ʙoᴍ, Đồɴɢ ɴɑi, ᴍộᴛ ᴛʀoɴɢ ɴʜữɴɢ ɴɢười ủɴɢ ʜộ ʙà Nguyễn Phương Hằng) ᴛʜườɴɢ xuyêɴ ʟivesᴛʀeɑᴍ ʜáᴛ ʜò, ʙôi ɴʜọ, ʙịɑ đặᴛ, vu ᴋʜốɴɢ, xúc pʜạᴍ dɑɴʜ dự ɴʜâɴ pʜẩᴍ ʀấᴛ ɴʜiều ɴɢười ᴛʀoɴɢ đó có ᴍìɴʜ.
Theohttps://plo.vn/cong-an-nhieu-dia-phuong-xac-minh-hanh-vi-cua-nhom-ung-ho-nguyen-phuong-hang-post676241.html

Xem thêm: Ngọc Sơn thịnh nộ đứng lên bảo vệ Hồ Văn Cường sau khi CEO Thúy Nga Paris ám chỉ Hồ Văn Cường vô ơn và bội bạc,

Vụ việc gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Mới đây, bà trùm trung tâm ca nhạc hải ngoại Thúy Nga và cũng là người chị thân thiết lâu năm với Phi Nhung gây chú ý khi đăng tải dòng trạng thái có nội dung:

Vô ơn và ghen tị giết bạn nhanh hơn thuốc độc.

Lúc còn non nớt thì chân thành, cảm ơn, cảm tạ, mang ơn, nặng nghĩa… Đủ lông đủ cánh là: Tưởng mình giỏi, nghĩ mình hơn người. Tưởng là chủ may mắn có được mình chứ không phải bản thân may mắn khi có người chắp thêm đôi cánh, nâng đỡ, dạy dỗ và tạo cơ hội.

Tưởng đi đâu cũng kiếm được việc. Tưởng chủ chẳng làm gì mà ăn lời nhiều thế, chủ giàu lên là do mình. Tưởng mình quan trọng lắm trong một tổ chức.

Ấm ức sinh sân si, sân si sinh thù hận, thù hận sinh phản bội, phản bội sinh tà tâm. Làm chủ, rất nhiều người không cần giỏi chuyên môn nhưng giỏi về tầm nhìn và con người.

Làm chủ là bỏ tiền bạc, chất xám và uy tín mà cả đời luôn phải nỗ lực từng ngày mới có được để đứng vững, để cạnh tranh, để giữ được miếng cơm cho tất cả.

Làm chủ, họ không giỏi về nghề, nhưng họ giỏi vì tìm ra được những người giỏi và có đức về làm cho họ. Nhưng có tài mà kiêu ngạo thì có thay 3 đời 7 kiếp chủ thì vẫn không bao giờ thành công như người ta.

Advertisement

Có 3 người thầy cần trân trọng trong cuộc đời. Một là người giúp mình khi hoạn nạn, hai là người cho mình trí thức, hiểu biết, ba là người giúp mình kiếm được tiền.

Bạc bẽo, vô ơn hoặc kiêu ngạo mãi mãi chỉ như hoa chờ mùa mà nở. Ăn xổi thì không bao giờ thành công. Có tài mà không có đức, có mắt mà không biết nhìn xa, giỏi đến mấy cũng là vô dụng.

Suy nghĩ hình thành hành động. Hành động tạo nên thói quen. Thói quen tạo ra cuộc đời. Sưu tầm để nhắc mình thôi”.

CEO Thúy Nga Paris ám chỉ Hồ Văn Cường vô ơn và bội bạc, Ngọc Sơn liền có động thái bảo vệ gà cưng - Hình 1

Chỉ một thời gian ngắn chia sẻ, dòng trạng thái đã thu hút nhiều bình luận đa chiều. Không ít ý kiến cho rằng người phụ nữ quyền lực này đang ám chỉ Hồ Văn Cường sau những ồn ào với công ty của mẹ nuôi chính là cố nghệ sĩ Phi Nhung.

Diễm Phạm – quản lý một thời của giọng ca “Bông điên điển” và Hồ Văn Cường vào bình luận: “Thử thách của trời đất thôi ạ, cứ để mọi việc diễn biến theo cách của nó mình cứ làm theo lương tâm mình”.

CEO Thúy Nga Paris ám chỉ Hồ Văn Cường vô ơn và bội bạc, Ngọc Sơn liền có động thái bảo vệ gà cưng - Hình 2

Phạm Tuyết Nhung – con gái nuôi Phi Nhung bày tỏ ý kiến: “Hay quá cô ơi”. Còn Phạm Thiêng Ngân – cũng là con gái nuôi của cố nghệ sĩ viết: “Cảm ơn cô đã cho con đọc được một bài học rất ý nghĩa trong cuộc sống. Con xin ghi nhớ lời dạy. Thương cô”.

Nhưng khi xảy ra một vài tranh cãi trong phần bình luận, bà chủ trung tâm Thúy Nga cho biết thêm: “Chào tất cả các bạn. Tôi đăng status này không với mục đích ám chỉ ai hết vì thấy hay nên chia sẻ.

Mình không muốn tai tiếng xảy ra với mình thì cũng đừng gieo tiếng oán cho ai hết.

Sống làm sao mà tối đặt lưng xuống không suy nghĩ vướng bận chuyện gì mình đã làm và ai đã làm gì đối với mình… Đi gặp bất cứ ai vẫn ngẩn mặt nhìn. Thế thôi”.

Ở một diễn biến khác, danh ca Ngọc Sơn đã khiến mạng xã hội nổ ra tranh cãi gay gắt khi trong buổi livestream với người hâm mộ, nam ca sĩ bất ngờ hát một đoạn bài hát với lời lẽ mang nhiều ẩn ý khi đứng cạnh bức phù điêu khắc 8 lời chân tình về chữ Hiếu. Cụ thể, lời bài hát đó là: “Thần tượng của tôi không thích sân si, hiền lành từ bi, bình dân giản dị… Thần tượng của tôi rất yêu con người hiếu thảo mẹ cha”.

CEO Thúy Nga Paris ám chỉ Hồ Văn Cường vô ơn và bội bạc, Ngọc Sơn liền có động thái bảo vệ gà cưng - Hình 3

Không chỉ có thế, trong buổi giao lưu với fan hâm mộ, nam ca sĩ cũng luôn khẳng định rằng bản thân mình luôn yêu quý những người có hiếu với cha mẹ. Đồng thời nam danh ca nhấn mạnh thêm việc lo cho con cái là nghĩa vụ của mọi cha mẹ.

Việc nhấn mạnh nhiều lần thông điệp này khiến người hâm mộ thêm tò mò về mục đích thật sự và ẩn ý của nam ca sĩ muốn thể hiện qua lời bài hát.

CEO Thúy Nga Paris ám chỉ Hồ Văn Cường vô ơn và bội bạc, Ngọc Sơn liền có động thái bảo vệ gà cưng - Hình 4

Trùng hợp hơn, cách đó vài giờ, bạn thân của cố ca sĩ Phi Nhung, Marie Tô, cũng đăng tải dòng trạng thái ẩn ý về người vô ơn trên trang cá nhân. Người hâm mộ đều đồn đoán rằng người ẩn ý trong lời nói của bạn thân cố ca sĩ chính là Hồ Văn Cường, cũng là người mà danh ca Ngọc Sơn mới nhận đỡ đầu gần đây.

Advertisement

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.