NS Hoài Linh : Tôi về VN là để CỐNG HIẾN cho nước nhà

Advertisement
Advertisement

ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̼̀ɪ̼ ̼ʟ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼:̼ ̼ᴛ̼ô̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ề̼̼ ̼ᴠ̼ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̼̀ ̼đ̼ể̼̼ ̼ᴄ̼ố̼̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ế̼̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ê̼̣̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼â̼̣̼ᴛ̼ ̼ɴ̼ư̼ớ̼̼ᴄ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̼̀,̼ ̼ɴ̼ế̼̼ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ế̼̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̼̀ʏ̼ ̼ᴛ̼ô̼ɪ̼ ̼s̼ᴇ̼̼̃ ̼ʙ̼ᴏ̼̼̉ ̼ɴ̼ư̼ớ̼̼ᴄ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼đ̼ɪ̼
Advertisement

{keywords}

ʜ̼ɪ̼ê̼̣̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̣̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̼̣̼ ̼ʟ̼ᴜ̼̼̀ᴍ̼ ̼x̼ᴜ̼̼̀ᴍ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ề̼̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ừ̼̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼ê̼̣̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̉ᴀ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̼̀ɪ̼ ̼ʟ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̀ ̼ᴍ̼ô̼̣̼ᴛ̼ ̼s̼ố̼̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ê̼̣̼ ̼s̼ɪ̼̼̃ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̉ᴀ̼ ̼s̼ʜ̼ᴏ̼ᴡ̼ʙ̼ɪ̼ᴢ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ê̼̣̼ᴛ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ư̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ấ̼̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̼̀ɴ̼ʜ̼,̼ ̼Đ̼ᴀ̼̼̀ᴍ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̼̃ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ư̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̀ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼̼̉ʏ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ê̼ɴ̼ ̼ᴠ̼ẫ̼̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ư̼ᴀ̼ ̼ʜ̼ế̼̼ᴛ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼̼́ɴ̼ɢ̼.̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̼̀ ̼ᴘ̼ʜ̼ư̼ơ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ằ̼̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̀ ̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ê̼ɴ̼ ̼ʙ̼ố̼̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ê̼̣̼ ̼s̼ɪ̼̼̃ ̼ᴋ̼ể̼̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ê̼ɴ̼ ̼ă̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ă̼̣̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ề̼̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ừ̼̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼ê̼̣̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̉ᴀ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼ề̼̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̼̀ ̼ʙ̼ô̼̣̼ ̼ᴄ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼đ̼ᴀ̼̼̃ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̀ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼ô̼̣̼ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̀ ̼đ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ế̼̼ɴ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼đ̼ɪ̼ề̼̼ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ʜ̼ế̼̼ᴛ̼ ̼s̼ứ̼̼ᴄ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ẩ̼̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ư̼ơ̼ɴ̼ɢ̼ ̼đ̼ể̼̼ ̼đ̼ư̼ᴀ̼ ̼s̼ư̼̣̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ê̼̣̼ᴄ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴀ̼̼́ɴ̼ʜ̼ ̼s̼ᴀ̼̼́ɴ̼ɢ̼.̼

ᴍ̼ă̼̣̼ᴄ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̼̼̀ ̼ʜ̼ᴏ̼à̼ɪ̼ ̼ʟ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼đ̼ã̼ ̼ᴄ̼ʜ̼í̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ứ̼ᴄ̼ ̼ʟ̼ê̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ế̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ư̼ớ̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼ʏ̼ề̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ề̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ɴ̼ ̼ʜ̼ơ̼ɴ̼ ̼𝟷̼𝟹̼ ̼ᴛ̼ỉ̼ ̼đ̼ồ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ừ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼ệ̼ɴ̼ ̼ᴅ̼ᴏ̼ ̼ᴍ̼ì̼ɴ̼ʜ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ʏ̼ê̼ɴ̼ ̼ɢ̼ó̼ᴘ̼ ̼ᴛ̼ừ̼̼ ̼ʜ̼ồ̼̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̼́ɴ̼ɢ̼ ̼𝟻̼ ̼ɴ̼ʜ̼ư̼ɴ̼ɢ̼ ̼đ̼ế̼̼ɴ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴄ̼Đ̼ᴍ̼ ̼ᴠ̼ẫ̼̼ɴ̼ ̼ᴠ̼ô̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ấ̼̼ᴛ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̼̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̀ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̼̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼ᴀ̼̼̀ɴ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ʟ̼ư̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̣̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ớ̼̼ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ê̼̣̼ ̼s̼ɪ̼̼̃ ̼ɴ̼ᴀ̼̼̀ʏ̼.̼ ̼ɴ̼ʜ̼ữ̼̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ư̼ờ̼̼ɪ̼ ̼đ̼ᴀ̼̼̃ ̼ᴛ̼ừ̼̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʏ̼ê̼ᴜ̼ ̼ᴍ̼ế̼̼ɴ̼,̼ ̼ᴋ̼ɪ̼̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̼̀ɪ̼ ̼ʟ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ô̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ấ̼̼ᴛ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ờ̼̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̼́ɴ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̼̉ɴ̼ ̼ᴠ̼ớ̼̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̼́ɪ̼ ̼đ̼ô̼̣̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̀ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̼̀ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̉ᴀ̼ ̼ɴ̼s̼ᴜ̼ᴛ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̼̀ʏ̼.̼ ̼ᴍ̼ô̼̣̼ᴛ̼ ̼s̼ố̼̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼̼́ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̼̉ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼̀ɴ̼ ̼đ̼ề̼̼ ̼x̼ᴜ̼ấ̼̼ᴛ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼̼̉ ̼ᴛ̼ɪ̼̣̼ᴄ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ư̼ớ̼̼ᴄ̼ ̼ɴ̼ê̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ ̼ʜ̼ồ̼̼ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̣̼ɪ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ê̼̣̼ᴜ̼ ̼ɴ̼s̼ᴜ̼ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̉ᴀ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̼̀ɪ̼ ̼ʟ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼.̼ ̼

Hoài Linh trở lại đóng phim mới. Ảnh: NSCC.

ᴠ̼ừ̼̼ᴀ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼,̼ ̼ᴍ̼ô̼̣̼ᴛ̼ ̼đ̼ᴀ̼̣̼ɪ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ể̼̼ᴜ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ố̼̼ᴄ̼ ̼ʜ̼ô̼̣̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼đ̼ᴀ̼̼̃ ̼đ̼ề̼̼ ̼ᴄ̼ấ̼̼ᴍ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̣̼ᴛ̼ ̼đ̼ô̼̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ừ̼̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ế̼̼ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼́ᴄ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴅ̼ᴇ̼ᴏ̼,̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̼̀ɪ̼ ̼ʟ̼ɪ̼ê̼̣̼ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̉ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ê̼̣̼ ̼s̼ɪ̼̼̃ ̼ᴅ̼ɪ̼̼́ɴ̼ʜ̼ ̼s̼ᴄ̼ᴀ̼ɴ̼ᴅ̼ᴀ̼ʟ̼ ̼ᴛ̼ừ̼̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼ê̼̣̼ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̀ ̼đ̼ư̼ơ̼̣̼ᴄ̼ ̼ʀ̼ấ̼̼ᴛ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ề̼̼ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼̼́ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̼̉ ̼ʜ̼ư̼ở̼̼ɴ̼ɢ̼ ̼ứ̼̼ɴ̼ɢ̼.̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ề̼̼ᴜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ư̼ờ̼̼ɪ̼ ̼đ̼ᴀ̼̼̃ ̼ʟ̼ê̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ế̼̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʀ̼ằ̼̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ê̼̣̼ ̼s̼ɪ̼̼̃ ̼ᴅ̼ᴜ̼̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼́ ̼ᴛ̼ᴀ̼̼̀ɪ̼ ̼ɴ̼ă̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ư̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼́ ̼đ̼ứ̼̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̼̀ ̼s̼ᴇ̼̼̃ ̼ᴋ̼ʜ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ờ̼̼ ̼đ̼ư̼ơ̼̣̼ᴄ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼̼́ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̼̉ ̼đ̼ᴏ̼̼́ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼â̼̣̼ɴ̼.̼

ᴛ̼ʀ̼ư̼ớ̼̼ᴄ̼ ̼s̼ư̼̣̼ ̼ᴛ̼ẩ̼̼ʏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̉ᴀ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ư̼ờ̼̼ɪ̼ ̼ʜ̼â̼ᴍ̼ ̼ᴍ̼ô̼̣̼,̼ ̼ᴠ̼ừ̼̼ᴀ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ ̼Đ̼ᴀ̼̼̀ᴍ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̼̃ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ư̼ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴍ̼ô̼̣̼ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ữ̼̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ê̼̣̼ ̼s̼ɪ̼̼̃ ̼ᴅ̼ɪ̼̼́ɴ̼ʜ̼ ̼s̼ᴄ̼ᴀ̼ɴ̼ᴅ̼ᴀ̼ʟ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ê̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼đ̼ᴀ̼̼̃ ̼ʟ̼ê̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ế̼̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̼̉ᴏ̼ ̼ᴠ̼ê̼̣̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̼̀ɪ̼ ̼ʟ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼.̼ ̼Ở̼̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ê̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼́ ̼ɴ̼ʜ̼â̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̉ᴀ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̼̀ɴ̼ʜ̼,̼ ̼Đ̼ᴀ̼̼̀ᴍ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̼̃ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ư̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ʀ̼ằ̼̼ɴ̼ɢ̼ ̼:̼ ̼”̼ɴ̼ɢ̼ư̼ờ̼̼ɪ̼ ̼ʜ̼â̼ᴍ̼ ̼ᴍ̼ô̼̣̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̼̃ʏ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ớ̼̼ɪ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̼̀ɪ̼ ̼ʟ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼,̼ ̼x̼ɪ̼ɴ̼ ̼đ̼ừ̼̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴜ̼̼̉ʏ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̣̼ɪ̼ ̼ᴍ̼ô̼̣̼ᴛ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̼̀ɪ̼ ̼ɴ̼ă̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ư̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ấ̼̼ʏ̼.̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̼̃ʏ̼ ̼đ̼ể̼̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ấ̼̼ʏ̼ ̼ᴄ̼ố̼̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ế̼̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ư̼ờ̼̼ɪ̼ ̼ʜ̼â̼ᴍ̼ ̼ᴍ̼ô̼̣̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ɴ̼ề̼̼ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ê̼̣̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼â̼̣̼ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̉ᴀ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ê̼̣̼ᴛ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ᴍ̼.̼”̼

̼ʙ̼ɪ̼̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼â̼̣̼ɴ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̼̀ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼đ̼ᴀ̼̼̃ ̼ɢ̼â̼ʏ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ữ̼̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̼̉ɴ̼ ̼ứ̼̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʀ̼ấ̼̼ᴛ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̀ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ề̼̼ᴜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ề̼̼ᴜ̼ ̼ᴛ̼ừ̼̼ ̼ᴄ̼ô̼̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼đ̼ồ̼̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̣̼ɴ̼ɢ̼.̼ ̼ʜ̼ầ̼̼ᴜ̼ ̼ʜ̼ế̼̼ᴛ̼ ̼đ̼ề̼̼ᴜ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̼̉ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̼́ɪ̼ ̼đ̼ô̼̣̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ê̼ɴ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ʏ̼ế̼̼ᴛ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̀ ̼ᴛ̼ẩ̼̼ʏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ᴍ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ê̼̣̼ ̼s̼ɪ̼̼̃ ̼ɴ̼ᴀ̼̼̀ʏ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̀ ̼ɴ̼ᴏ̼̼́ɪ̼ ̼Đ̼ᴠ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̀ ̼ʜ̼ʟ̼ ̼đ̼ề̼̼ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ô̼̣̼ᴛ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴜ̼ô̼̣̼ᴄ̼,̼ ̼ɴ̼ʜ̼ấ̼̼ᴛ̼ ̼đ̼ɪ̼̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ứ̼̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ữ̼̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ê̼̣̼ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̼̀ᴍ̼ ̼s̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̉ᴀ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̣̼.̼ ̼ᴍ̼ô̼̣̼ᴛ̼ ̼ʙ̼ê̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼đ̼ồ̼̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ʏ̼̼́ ̼ᴋ̼ɪ̼ế̼̼ɴ̼ ̼ᴠ̼ớ̼̼ɪ̼ ̼ᴍ̼ʀ̼ ̼Đ̼ᴀ̼̼̀ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ʀ̼ằ̼̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̼̃ʏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ʜ̼ʟ̼ ̼ᴍ̼ô̼̣̼ᴛ̼ ̼ᴄ̼ơ̼ ̼ʜ̼ô̼̣̼ɪ̼ ̼đ̼ể̼̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ở̼̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̣̼ɪ̼ ̼s̼â̼ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ấ̼̼ᴜ̼.̼ ̼ᴅ̼ᴜ̼̼̀ ̼s̼ᴀ̼ᴏ̼,̼ ̼ʜ̼ʟ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̼̀ ̼ᴍ̼ô̼̣̼ᴛ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̼̀ɪ̼ ̼ɴ̼ă̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̀ ̼ᴛ̼ᴜ̼ổ̼̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ơ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̉ᴀ̼ ̼ʀ̼ấ̼̼ᴛ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ề̼̼ᴜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ư̼ờ̼̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼́ ̼ʜ̼ɪ̼̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴀ̼̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̉ᴀ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ư̼ờ̼̼ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ê̼̣̼ ̼s̼ɪ̼̼̃ ̼ᴛ̼ᴀ̼̼̀ɪ̼ ̼ɴ̼ă̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̼̀ʏ̼.̼ ̼

hình ảnh

ᴄ̼ᴏ̼̼́ ̼ᴠ̼ᴇ̼̼̉ ̼ɴ̼ʜ̼ư̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̼̀ɪ̼ ̼ʟ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼đ̼ᴀ̼̼̃ ̼ʀ̼ấ̼̼ᴛ̼ ̼ʙ̼ứ̼̼ᴄ̼ ̼ʙ̼ố̼̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̀ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̼́ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̣̼ᴜ̼ ̼ᴠ̼ớ̼̼ɪ̼ ̼s̼ư̼̣̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̼̉ɴ̼ ̼ứ̼̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̀ ̼x̼ᴀ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̉ᴀ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ư̼ờ̼̼ɪ̼ ̼ʜ̼â̼ᴍ̼ ̼ᴍ̼ô̼̣̼,̼ ̼s̼ᴀ̼̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ư̼ờ̼̼ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ê̼̣̼ ̼s̼ɪ̼̼̃ ̼ɴ̼ᴀ̼̼̀ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼đ̼ᴀ̼̼̃ ̼ʟ̼ê̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ế̼̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʀ̼ằ̼̼ɴ̼ɢ̼ ̼:̼ ̼”̼ᴛ̼ô̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ề̼̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ê̼̣̼ᴛ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ᴍ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̼̀ ̼đ̼ể̼̼ ̼ᴄ̼ố̼̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ế̼̼ɴ̼,̼ ̼ɢ̼ᴏ̼̼́ᴘ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ầ̼̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼̼́ᴄ̼ ̼đ̼ẩ̼̼ʏ̼ ̼s̼ư̼̣̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̼́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼ể̼̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ê̼̣̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼â̼̣̼ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̉ᴀ̼ ̼ɴ̼ư̼ớ̼̼ᴄ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̼̀.̼ ̼ɴ̼ế̼̼ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼̼́ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̼̉ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ʟ̼ư̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̼̀ ̼ᴛ̼ô̼ɪ̼ ̼s̼ᴇ̼̼̃ ̼ʙ̼ᴏ̼̼̉ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ɴ̼ư̼ớ̼̼ᴄ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼ᴀ̼̼̀ɪ̼.̼”̼

̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ê̼ɴ̼,̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ʟ̼ờ̼̼ɪ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼̼́ɪ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̼̀ʏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̼̀ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼đ̼ᴀ̼̼̃ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̼̉ɪ̼ ̼ʜ̼ứ̼̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼̣̼ɴ̼ ̼ᴍ̼ô̼̣̼ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̼̀ɴ̼ ̼s̼ᴏ̼̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̼̉ɴ̼ ̼ứ̼̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴅ̼ữ̼̼ ̼ᴅ̼ô̼̣̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̉ᴀ̼ ̼ᴄ̼Đ̼ᴍ̼.̼ ̼ʜ̼ầ̼̼ᴜ̼ ̼ʜ̼ế̼̼ᴛ̼ ̼ᴛ̼ấ̼̼ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼̉ ̼ᴍ̼ᴏ̼̣̼ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ư̼ờ̼̼ɪ̼ ̼đ̼ề̼̼ᴜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ʀ̼ằ̼̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ở̼̼ ̼ᴠ̼ɴ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼đ̼ề̼̼ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ư̼ở̼̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ớ̼̼ɪ̼ ̼s̼ư̼̣̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̼́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼ể̼̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̉ᴀ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ê̼̣̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼â̼̣̼ᴛ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ê̼̣̼ᴛ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̀ ̼ᴛ̼ấ̼̼ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼̉ ̼ᴍ̼ᴏ̼̣̼ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ư̼ờ̼̼ɪ̼ ̼đ̼ề̼̼ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ầ̼̼ɴ̼ ̼ᴍ̼ô̼̣̼ᴛ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ê̼̣̼ ̼s̼ɪ̼̼̃ ̼”̼ʙ̼ẩ̼̼ɴ̼”̼ ̼ɴ̼ʜ̼ư̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼.̼ ̼

̼s̼ᴄ̼ᴀ̼ɴ̼ᴅ̼ᴀ̼ʟ̼ ̼ᴛ̼ừ̼̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼ê̼̣̼ɴ̼ ̼ở̼̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ê̼̣̼ᴛ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ᴍ̼ ̼ᴠ̼ẫ̼̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ư̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼́ ̼ᴅ̼ấ̼̼ᴜ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ê̼̣̼ᴜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ấ̼̼ᴍ̼ ̼ᴅ̼ứ̼̼ᴛ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̀ ̼ᴛ̼ấ̼̼ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼̉ ̼đ̼ề̼̼ᴜ̼ ̼đ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ờ̼̼ ̼đ̼ơ̼̣̼ɪ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ʏ̼ế̼̼ᴛ̼ ̼đ̼ɪ̼̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼ố̼̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ừ̼̼ ̼ᴄ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼.̼ ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̼̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̣̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ê̼̣̼ɴ̼ ̼s̼ᴇ̼̼̃ ̼s̼ớ̼̼ᴍ̼ ̼s̼ᴀ̼̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̼̉ ̼đ̼ể̼̼ ̼s̼ʜ̼ᴏ̼ᴡ̼ʙ̼ɪ̼ᴢ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ê̼̣̼ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ở̼̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̣̼ɪ̼ ̼ʏ̼ê̼ɴ̼ ̼ʙ̼ɪ̼̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̀ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̼́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼ể̼̼ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ư̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ư̼ớ̼̼ᴄ̼.̼

Advertisement

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.